Dofinansowanie UE

Abler Sp. z o.o. jest podmiotem realizującym projekt, który został dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich.

Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dotyczy projektu:

 

Opracowanie technologii wytwarzania cienkich formatek z płyt drewnopochodnych Swiss CDF ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów użytkowych.

Umowa o dofinansowanie projektu ma nr POIR.02.03.02-04-0046/19-00. Celem projektu jest powiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Abler Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie podniesienia produktywności, wdrożenia nowych rozwiązań oraz zwiększenia wydajności na skutek wprowadzenia innowacyjnej usługi produkcji specjalistycznych, cienkich formatek pochodzących z płyt drewnopochodnych. W efekcie Wnioskodawca poszerza ofertę o nową usługę oraz zapewnia szerszą i bardziej kompleksową obsługę zleceń, która jest możliwa do wprowadzenia dzięki zakupionemu sprzętowi.

Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  467 400 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 346 400 zł. Instytucja Pośrednicząca – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 294 440 zł, co stanowi 85% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Planowane efekty Projektu

Według założeń, Projekt doprowadzi do:

  • wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów
  • rozszerzenia oferty handlowo-produkcyjnej
  • wzrostu rozpoznawalności firmy na rynku krajowym.

Umowa o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dotyczy projektu:

 

Wprowadzenie nowego procesu produkcji wyrobów meblarskich dla zamówień indywidualnych poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych wprowadzających nowe algorytmy optymalizujące proces realizacji zlecenia na wielu etapach.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych wprowadzających nowe algorytmy optymalizujące proces produkcji wyrobów meblowych na wielu etapach. Realizacja projektu obejmuje zbudowanie cyfrowego rozwiązania, systemu komputerowego, który pozwoli na wdrożenie technologii agregacji zleceń i nowego procesu produkcji formatek poprzez wykorzystanie inteligentnych algorytmów. Dzięki realizacji projektu firma Abler znacząco usprawni proces produkcji wyrobów meblowych, obniży koszty operacyjne przedsiębiorstwa wynikające ze zmniejszenia ilości odpadów i oszczędności surowców. Wdrożenie innowacji pozwoli na kształtowanie atrakcyjnej pozycji firmy Abler na rynku regionalnym oraz krajowym, co wpłynie na szerszy rozwój sektora MSP w woj. kujawsko-pomorskim.

Całkowity koszt projektu to 717 550,00 zł, a planowany wkład Funduszy Europejskich wynosi 376 041,39 zł.